*ઘડીયાળ બગડે તો રીપેરિંગ


*ઘડીયાળ બગડે તો રીપેરિંગ કરનાર મળે સાહેબ …..*
*પણ સમય તો જાતે જ સુધારવો પડે..!:*

*GôôD NîğHŤ*


Tags :