આજની વાસ્તવિક્તા

આજની વાસ્તવિક્તા

પત્ની અને બાળકો ઓનલાઇન
ઓર્ડર થી સામાન ખરીદે છે.

ત્યાં પતિ દુકાનમાં અગરબત્તી
કરી બોણીની રાહ જોઈને
બેઠો છે... 🤯🤔

Tags : fact