જ્યાં નથી છલ ત્યાં...

જ્યાં નથી છલ ત્યાં...

ત્યાં છે જીંદગી છલોછલ!

🙏 સુંદર સવારનાં પ્રણામ 🙏

Tags :