નખ વધે તો ફકત


નખ વધે તો ફકત નખ જ કપાય છે _*આંગણીઓ* નહી, ……..

તેમ *સંબધમાં* કંઈ ભૂલ થાય તો ભુલ ને ભુલાય છે_*સંબધ* ને નહી…..

🙏🏻Good evening🙏🏻


Tags : life