પત્ની ની સજીઁકલ સ્ટ્રાઇક….. મોદી


પત્ની ની સજીઁકલ સ્ટ્રાઇક…..

મોદી જી પાસેથી પ્રેરણા લઈને પત્ની નું પણ એલાન. ……

2016 પહેલાં ની 1000/-અને 500/- ના ડ્રેસ રદ. ……..

1 જાન્યુઆરી 2017 થી ફકત 2000/- ના ડ્રેસ જ પહેરીશ. ……😳😛🙄😂😜😳


Tags : wife