ફરિયાદ' કરીને સંબંધ ના

ફરિયાદ' કરીને સંબંધ ના ,
મૂળ ઉખાડવા કરતાં,

ફરી યાદ' કરી ને સંબધ ને ,
પોષણ આપી નિભાવીએ..."

😊 Good morning 😊

Tags :