માંડ માંડ સગાઈ નક્કી

માંડ માંડ સગાઈ નક્કી કરી
ત્યાં ખબર પડી કે છોકરો યશ બેંકમાં છે. .🤣😝

Tags :