હું યાદ કરું કે


હું યાદ કરું કે નહિ એનો વિવાદ
રહેવા દો.
બાકી જરૂર પડે ખાલી સાદ કરજો.
તમાંરો ભરોસો ખોટો નહિ પડવા દઉં ..
જય મુરલીધર


Tags : love