‪દર્દ સિવાય જિંદગી અધુરી


‪દર્દ સિવાય જિંદગી અધુરી છે
તો પણ જીવવું જરૂરી છે
ના કરજો અફસોસ તમારી
જિંદગી પર કેમ કે તમારી
જિંદગી વિના કોઈક ની જિંદગી
અધુરી છે…

💐🙏🙏🌌🙏🙏💐
🌹 good morning 🌹
🌸jay shree kirshna 🌸
🍀 take care 🍀
💐🌷🌷🌷🌷🌷💐


Tags :